💯 پرفروش ترین برند سیم و کابل بازار 💯

👈 سیم و کابل خراسان 👉

لیست قیمت کابل افشان رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل افشان ۰.۵*۲۵۰.۲۰۰کابل افشان ۰.۷۵*۲۶۸.۸۰۰
کابل افشان ۱*۲۸۲.۸۰۰کابل افشان ۱.۵*۲۱۱۶.۸۰۰
کابل افشان ۲.۵*۲۱۸۷.۲۰۰کابل افشان ۴*۲۲۸۱.۹۰۰
کابل افشان ۶*۲۴۱۳.۶۰۰کابل افشان ۱۰*۲۶۷۱.۷۰۰
کابل افشان ۰.۵*۳۶۷.۶۰۰کابل افشان ۷.۵*۳۹۷.۳۰۰
کابل افشان ۱*۳۱۱۷.۸۰۰کابل افشان ۱.۵*۳۱۶۳.۲۰۰
کابل افشان ۲.۵*۳۲۶۳.۷۰۰کابل افشان ۴*۳۴۱۲.۹۰۰
کابل افشان ۶*۳۵۹۲.۴۰۰کابل افشان ۱۰*۳۹۶۵.۶۰۰
کابل افشان ۱*۴۱۴۸.۰۰۰کابل افشان ۱.۵*۴۲۱۲.۲۰۰
کابل افشان ۲.۵*۴۳۴۰.۸۰۰کابل افشان ۴*۴۵۳۳.۱۰۰
کابل افشان ۶*۴۷۶۰.۶۰۰کابل افشان ۱۰*۴۱.۲۹۳.۷۰۰
کابل افشان ۱۶*۴۲.۰۸۵.۶۰۰کابل افشان ۱*۵۱۸۵.۰۰۰
کابل افشان ۱.۵*۵۲۷۰.۵۰۰کابل افشان ۲.۵*۵۴۲۷.۷۰۰
کابل افشان ۴*۵۶۶۲.۸۰۰کابل افشان ۶*۵۹۸۲.۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۵۱.۵۸۸.۵۰۰کابل افشان ۱۶*۵۲.۵۲۳.۷۰۰

لیست قیمت کابل مفتول رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل مفتول ۴*۲۲۹۹.۲۰۰کابل مفتول ۶*۲۴۲۷.۵۰۰
کابل مفتول ۴*۴۵۵۵.۳۰۰کابل مفتول ۶*۴۸۰۵.۶۰۰
کابل مفتول ۴*۵-کابل مفتول ۱۰*۴-

لیست قیمت سیم افشان رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
سیم افشان ۰.۵*۱-سیم افشان ۰.۷۵*۱۲۴.۶۰۰
سیم افشان ۱*۱۳۰.۹۰۰سیم افشان ۱.۵*۱۴۳.۰۰۰
سیم افشان ۲.۵*۱۷۰.۰۰۰سیم افشان ۴*۱۱۱۲.۰۰۰
سیم افشان ۶*۱۱۶۶.۴۰۰سیم افشان ۱۰*۱۲۸۱.۰۰۰
سیم افشان ۱۶*۱۴۳۶.۰۰۰
سیم افشان ۰.۷۵*۱ (ارت)۲۴.۶۳۰سیم افشان ۱*۱ (ارت)۳۰.۹۳۰
سیم افشان ۱.۵*۱ (ارت)۴۳.۰۷۰سیم افشان ۲.۵*۱ (ارت)۷۰.۰۷۰
سیم افشان ۴*۱ (ارت)۱۱۲.۱۰۰سیم افشان ۶*۱ (ارت)۱۶۶.۵۰۰
سیم افشان ۱۰*۱ (ارت)۲۸۱.۱۳۰سیم افشان ۱۶*۱ (ارت)۴۳۶.۱۵۰
سیم باتری نمره ۶۲۵۲.۰۰۰

لیست قیمت سیم نایلون رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
سیم نایلون ۰.۵*۲۳۵.۵۰۰سیم نایلون ۰.۷۵*۲۵۱.۰۰۰

لیست قیمت سیم کیسه ای رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
سیم کیسه ای ۰.۵*۲۴۰.۹۰۰سیم کیسه ای ۰.۷۵*۲۵۶.۰۰۰

لیست قیمت کابل coaxial رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل آنتن تیپ ۱ ۸۴.۹۰۰کابل آنتن تیپ ۲۶۳.۰۰۰
کابل آنتن تیپ ۴ (بدون کارتن)۳۷.۰۰۰کابل RG59 تیپ ۱۷۱.۰۰۰
کابل RG59 تیپ ۲۴۸.۴۰۰کابل RG59 +ترکیبی تیپ ۱۱۰۶.۳۰۰
کابل RG59 +ترکیبی تیپ ۲۸۴.۶۰۰کابل RG6 ۱۰۱.۸۰۰
کابل ۲.۵c-2v-کابل mini coaxial 2R۸۶.۲۰۰
کابل mini coaxial 4R۱۱۱.۶۰۰

لیست قیمت کابل شیلدار رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل شیلدار ۱*۲۱۱۸.۹۰۰کابل شیلدار ۱.۵*۲۱۵۱.۸۰۰
کابل شیلدار ۲.۵*۲۲۳۳.۲۰۰کابل شیلدار ۱*۳۱۶۶.۸۰۰
کابل شیلدار ۱.۵*۳۲۲۸.۸۰۰کابل شیلدار ۲.۵*۳۳۲۵.۳۰۰
کابل شیلدار ۱*۴۲۵۰.۹۰۰کابل شیلدار ۱.۵*۴۲۷۸.۴۰۰
کابل شیلدار ۲.۵*۴۴۰۸.۵۰۰کابل شیلدار ۲.۵*۵۴۹۴.۵۰۰

لیست قیمت کابل زمینی رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل زمینی ۰.۶*۲*۳۰۵۹۴.۲۰۰کابل زمینی ۰.۶*۲*۴۰۷۹۳.۳۰۰
کابل زمینی ۰.۶*۲*۵۰۹۸۳.۰۰۰
کابل زمینی ۰.۴*۲*۲۳۰.۸۰۰کابل زمینی ۰.۴*۲*۴۵۳.۰۰۰
کابل زمینی ۰.۴*۲*۶۷۵.۲۰۰کابل زمینی ۰.۴*۲*۱۰۱۱۵.۸۰۰
کابل زمینی ۰.۴*۲*۲۰۲۱۹.۲۰۰کابل زمینی ۰.۴*۲*۲۵۲۶۴.۲۰۰
کابل زمینی ۰.۴*۲*۳۲-کابل زمینی ۰.۴*۲*۵۰-
کابل زمینی ۰.۵*۲*۲۴۱.۹۰۰کابل زمینی ۰.۵*۲*۴۷۱.۵۰۰
کابل زمینی ۰.۵*۲*۶۹۲.۶۰۰کابل زمینی ۰.۵*۲*۱۰۱۴۳.۷۰۰
کابل زمینی ۰.۶*۲*۲۴۹.۸۰۰کابل زمینی ۰.۶*۲*۴۸۶.۸۰۰
کابل زمینی ۰.۶*۲*۶۱۲۶.۷۰۰کابل زمینی ۰.۶*۲*۱۰۲۰۰.۶۰۰
کابل زمینی ۰.۶*۲*۱۵۳۰۴.۴۰۰کابل زمینی ۰.۶*۲*۲۰۳۹۶.۰۰۰

لیست قیمت سایر کابل های رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
تلفنی دولا ۰.۵۱۵.۱۰۰تلفنی دولا ۰.۶۲۱.۳۰۰
سیم رانژه ۰.۴-سیم رانژه ۰.۵۱۷.۴۰۰
سیم رانژه ۰.۶۲۴.۰۰۰سیم مهار دار ۰.۵۲۷.۴۰۰
سیم مهار دار ۰.۶۳۴.۲۰۰سیم مهار دار ۰.۹۶۱.۸۰۰
سیم اصلی۷.۱۰۰speaker cable 200۲۰.۸۰۰
speaker cable 400۳۰.۷۰۰کابل دیتا ۰.۸*۲*۲۱۰۹.۶۰۰
۳E (کابل دیتا) ۰.۸*۲*۲۱۳۳.۰۰۰

لیست قیمت کابل هوایی رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل هوایی ۰.۴*۲*۲۲۹.۱۰۰کابل هوایی ۰.۴*۲*۴۵۱.۶۰۰
کابل هوایی ۰.۴*۲*۶۷۱.۵۰۰کابل هوایی ۰.۴*۲*۱۰۱۱۰.۶۰۰
کابل هوایی ۰.۴*۲*۲۰-کابل هوایی ۰.۴*۲*۳۲۳۵۷.۰۰۰
کابل هوایی ۰.۵*۲*۲۴۰.۳۰۰کابل هوایی ۰.۵*۲*۴۶۸.۷۰۰
کابل هوایی ۰.۵*۲*۶۹۳.۲۰۰کابل هوایی ۰.۵*۲*۱۰۱۴۴.۵۰۰
کابل هوایی ۰.۶*۲*۲۴۹.۲۰۰کابل هوایی ۰.۶*۲*۴۸۶.۱۰۰
کابل هوایی ۰.۶*۲*۶۱۲۸.۱۰۰کابل هوایی ۰.۶*۲*۱۰۲۰۰.۰۰۰
کابل هوایی ۰.۶*۲*۱۵۳۰۲.۳۰۰کابل هوایی ۰.۶*۲*۲۰۴۰۴.۴۰۰
کابل هوایی ۰.۶*۲*۲۵-کابل هوایی ۰.۶*۲*۳۰۵۹۱.۳۰۰
کابل هوایی ۰.۶*۲*۴۰۷۷۷.۰۰۰کابل هوایی ۰.۶*۲*۵۰۹۶۹.۸۰۰

لیست قیمت کابل آیفونی رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل آیفونی ۰.۴*۲-کابل آیفونی ۰.۴*۴-
کابل آیفونی ۰.۴*۶-کابل آیفونی ۰.۴*۸-
کابل آیفونی ۰.۴*۱۰-کابل آیفونی ۰.۴*۱۲-
کابل آیفونی ۰.۵*۲۱۸.۹۰۰کابل آیفونی ۰.۵*۴۳۵.۰۰۰
کابل آیفونی ۰.۵*۶۵۱.۱۰۰کابل آیفونی ۰.۵*۸۶۶.۹۰۰
کابل آیفونی ۰.۵*۱۰۸۱.۴۰۰کابل آیفونی ۰.۵*۱۲۹۶.۴۰۰

لیست قیمت کابل هوایی شیلدار رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
کابل هوایی شیلدار ۰.۶*۲*۲-کابل هوایی شیلدار ۰.۶*۲*۴-
کابل هوایی شیلدار ۰.۶*۲*۶-کابل هوایی شیلدار ۰.۶*۲*۸-

لیست قیمت کابل شبکه CAT5 رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
CAT5 -UTP۹۳.۰۰۰CAT5 -UTP (LSZH)۱۰۶.۰۰۰
CAT5 -SFTP۱۱۷.۰۰۰CAT5 -SFTP (LSZH)۱۳۲.۰۰۰
CAT5 -SFTP (O.D)۱۲۰.۰۰۰CAT5 -SFTP (D.J)۱۲۶.۰۰۰

لیست قیمت کابل شبکه CAT6 رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
CAT6-UTP۱۱۵.۰۰۰CAT6 -UTP (LSZH)۱۲۸.۰۰۰
CAT6 -FTP۱۵۶.۰۰۰CAT6 -FTP (LSZH)۱۷۱.۰۰۰
CAT6 -SFTP۱۷۱.۰۰۰CAT6 -SFTP (O.D)۱۷۵.۰۰۰
CAT6 -SFTP (D.J)۱۸۴.۰۰۰CAT6 -SFTP (LSZH)۱۹۵.۰۰۰

لیست قیمت کابل شبکه CAT6 (PATCH CORD) رویان

سایزقیمت(ریال)سایزقیمت(ریال)
CAT6-UTP۱۰۶.۰۰۰CAT6 -UTP (LSZH)۱۱۷.۰۰۰
CAT6 -FTP۱۱۸.۰۰۰CAT6 -FTP (LSZH)۱۲۹.۰۰۰
CAT6 -SFTP ۱۳۴.۰۰۰CAT6 -SFTP (LSZH)۱۴۲.۰۰۰

لیست قیمت کابل شبکه PATCH CABLEرویان

سایزمترقیمت(ریال)سایزمترقیمت(ریال)
CAT 6 UTP – PATCH CORD۰.۳۰۱۳۴.۰۰۰CAT 6 UTP – PATCH CORD۰.۵۰۱۶۰.۰۰۰
CAT 6 UTP – PATCH CORD۱۲۰۵.۰۰۰CAT 6 UTP – PATCH CORD۱.۵۲۶۲.۰۰۰
CAT 6 UTP – PATCH CORD۲۳۱۴.۰۰۰CAT 6 UTP – PATCH CORD۳۴۲۰.۰۰۰
CAT 6 UTP – PATCH CORD۵۵۸۵.۰۰۰CAT 6 UTP – PATCH CORD۱۰۹۹۰.۰۰۰