کابل زوج به هم تابیده بدون روکش (UTP)

کابل زوج به هم تابیده بدون روکش (UTP)