تفاوت کابل تخت با کابل گرد چیست؟

تفاوت کابل تخت با کابل گرد چیست؟